Integritetspolicy

Integritetspolicy - RAM Nordic AB

Information till registrerad enligt personuppgiftslagen

RAM Nordic AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Du lämnar till oss.

Vi behandlar Dina personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse att hålla kontakten med våra kunder och leverantörer. Vi behöver även behandla Dina personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som följer av exempelvis bokföringslagstiftning m.m. 

Uppgifterna kan även komma att användas i syfte att utveckla och analysera vår verksamhet på grundval av vårt berättigade intresse att marknadsföra, dokumentera och utveckla vår verksamhet och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan oss och Dig, (ii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iii) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. 

Dina personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden. Vi bevarar också personuppgifter i enlighet med den skyldighet som åvilar oss, under en tid om sju från bokföringsdag, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att dokumentera, utveckla, analysera vår verksamhet sparas under en tid om tre år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör Dig. Vi kommer på Din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att Dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har rätt att få del av Dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.  

Om Du är missnöjd med vår behandling kan Du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).
Vi överför inga personuppgifter till tredje land med undantag för vid resor till våra leverantörer. Innan sådana eventuella överföringar genomförs blir du särskilt informerad om dessa. 

Kontakta oss på  eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.  
RAM Nordic AB
Kristinerbergsvägen 17
30241 HALMSTAD
Organisationsnummer: 556621-4283
Telefon: 035-228252